บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ SWU Zero Waste

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ "มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม" หรือ SWU Zero Waste โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล เจ้าหน้าที่ นิสิต และ น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา ตำแหน่ง Green University Ambassador 2018 ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัด SWU Walking Street ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561