เข้าร่วมการประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023 (ASCN 2023)

เข้าร่วมการประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023 (ASCN 2023) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายของครักษ์และพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ และตัวแทนสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนฯ เข้าร่วมการประชุม Asian Sustainable Campus Network 2023 (ASCN 2023) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้านำเสนอผลงานด้านความยั่งยืน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2566

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 2 – 3 พฤศิจกายน 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566  ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2566

5-7 กรกฎาคม 2566 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมประชุม The 9th International Workshop on UI GreenMetric 2023

สมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม The 9th International Workshop on UI GreenMetric 2023 ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ณ University of Minho เมืองบรากา สาธารณรัฐโปรตุเกส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง ด้านอื่นๆ อาทิเช่น โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ของเสีย น้ำ การขนส่ง การศึกษา และการวิจัย

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2566

20-21 เมษายน 2566 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ​

การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 และ การประชุมสมาชิกเครือข่ายยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565

27 – 28 ตุลาคม 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมSWUสร้างความรู้ให้ผู้วิเศษ (กิจกรรมหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา)

กิจกรรมSWUสร้างความรู้ให้ผู้วิเศษ (กิจกรรมหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา) หนังสือเสียง (Audiobook) คือ สื่อที่บันทึกจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่นำมาอ่าน และบันทึกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่บกพร่องด้านการอ่านและผู้ต้องการรับรู้ เนื้อหาของหนังสือผ่านทาง การฟัง โดยนำไปบริจาคที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  

กิจกรรมลงมือทำสมุดเพื่อน้อง (การทำสมุดทำมือ)

กิจกรรมลงมือทำสมุดเพื่อน้อง (การทำสมุดทำมือ) เพื่อนำเอากระดาษหน้าเดียวนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และเพื่อนำไปบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ โรงเรียนในจังหวัดนครนายก โรงเรียนในจังหวัดตาก โรงเรียนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม เราเทาแดงร่วมสร้างหลังคาเขียว

กิจกรรม เราเทาแดงร่วมสร้างหลังคาเขียว เป็นการรับบริจาคกล่องนมเพื่อนำไปทำเป็นลังคา ร่วมกับบริษัทบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เพื่อมอบให้กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และมอบให้กับชุมชนที่ขาดแคลนกล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องชาพร้อมดื่ม หรือกล่องกะทิ เพราะกล่องประเภทนี้ประกอบไปด้วยกระดาษ 70% พลาสติก PE 25% และอะลูมิเนียมฟอยล์ 5% ซึ่งส่วนประกอบ 2 อย่างหลังนี้ จะทำให้หลังคาที่ผลิตออกมามีความแข็งแรง ทนทาน และกันความชื้นได้

Scroll to top