ambassador

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ SWU Zero Waste

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม” หรือ SWU Zero Waste โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล เจ้าหน้าที่ นิสิต และ น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา ตำแหน่ง Green University Ambassador 2018 ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัด SWU Walking Street ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา คว้าตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 2018 SWU Green University Ambassador 2018

น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้าตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 2018 SWU Green University Ambassador 2018 สาวสวยคนเก่งแถมมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศวิสัยทัศน์และเจตนารมย์ที่ชัดเจน เพื่อต้องการมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อก้าวสู่ 1 ใน 100 มหาลัยสีเขียวของโลก โดยจะเริ่มต้นจากตัวเองและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว เช่นการพกถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก ต่อจากนั้นจะใช้ทุกเครื่องมือที่มี สื่อสารออกไปให้เพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมมือร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

เปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) เพื่อลดขยะภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำปี 2561 เพื่อลดและงดใช้ภาชนะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมและเดินรณรงค์และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับประชาชนและบุคลากร มศว ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Copyright © 2018. All rights reserved.