บริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด มอบหลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม เป็นการสนับสนุนนโยบายการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จากนั้นได้ดำเนินการมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % ให้แก่ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามลำดับ

Green team

November 6, 2018

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากรจาก Blue Carbon Society

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากร คุณคณิณ แก้วอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ จาก Blue Carbon Society องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สู่การปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการแยกขยะภายในองค์กร ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการจัดการขยะในองค์กรสามารถลดขยะตั้งแต่ต้นทางได้ดี และยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้อีกด้วย โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวเปิดการอบรม และให้ความรู้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมในการเป็น Green University ของ มศว การอบรมในครั้งนี้ มีนิสิตจากคณะต่าง ๆ บุคลากรและแม่บ้านบริษัทเอเอ็นจี ที่ดูแลความสะอาดอาคารส่วนกลางเข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Green team

October 31, 2018

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ SWU Zero Waste

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม” หรือ SWU Zero Waste โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล เจ้าหน้าที่ นิสิต และ น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา ตำแหน่ง Green University Ambassador 2018 ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัด SWU Walking Street ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

Green team

October 17, 2018

เปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) เพื่อลดขยะภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำปี 2561 เพื่อลดและงดใช้ภาชนะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมและเดินรณรงค์และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับประชาชนและบุคลากร มศว ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Green team

July 31, 2018