ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565

27 – 28 ตุลาคม 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 3/2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ

เข้าเยี่ยมชมดูงาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และสถานีกลางบางซื่อ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย SUN Thailandในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30- 16.00 น

บรรยายเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความเท่าเทียมทางการศึกษา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ บรรยายหัวข้อ SDGs4 การศึกษาที่มีคุณภาพบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความเท่าเทียมทางการศึกษา university roles in education equality วันที่ 26 กันยายน 2565 มหกรรม Sustainability Expo 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(QSNCC) กรุงเทพมหานคร

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับนิสิตใหม่ให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักกัน เกิดความรัก ความสามัคคีและมีความประทับใจในสถาบัน และเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้มีความสามารถในการปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร3. กิจกรรมพิธีไหว้ครู4. กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

กิจกรรมบรรยายGreen University และตัวชี้วัด UI Green Metric

วันที่ 2 ส.ค. 65 บรรยาย Green University และตัวชี้วัด UI Green Metric ให้กับนิสิตในมหาวิทยาลัยฟัง เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน Green University

ประกาศเปิดให้บริการยืมรถจักรยาน

ประกาศเปิดให้บริการยืมรถจักรยาน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน เปิดให้บริการยืมรถจักรยานในการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย โดยนิสิต ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการยืมรถจักรยานได้ที่ส่วนพัฒนาความยั่งยืน อาคารอำนวยการชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🗓 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ⏰ เวลาในการให้บริการ 09.00 – 16.00 น.

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2565

16 – 17 มิถุนายน 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 2/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2565

28 – 29 เมษายน 2565 มศว เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการ Sun Thailand (มหาวิทยาลัยยั่งยืน) ครั้งที่ 6

วันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Sun Thailand (มหาวิทยาลัยยั่งยืน) ครั้งที่6 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน และ ศึกษาดูงานเพื่อความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

Scroll to top