News

บริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด มอบหลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม เป็นการสนับสนุนนโยบายการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จากนั้นได้ดำเนินการมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % ให้แก่ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามลำดับ

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากรจาก Blue Carbon Society

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากร คุณคณิณ แก้วอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ จาก Blue Carbon Society องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สู่การปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการแยกขยะภายในองค์กร ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการจัดการขยะในองค์กรสามารถลดขยะตั้งแต่ต้นทางได้ดี และยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้อีกด้วย โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวเปิดการอบรม และให้ความรู้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมในการเป็น Green University ของ มศว การอบรมในครั้งนี้ มีนิสิตจากคณะต่าง ๆ บุคลากรและแม่บ้านบริษัทเอเอ็นจี ที่ดูแลความสะอาดอาคารส่วนกลางเข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ SWU Zero Waste

บรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม” หรือ SWU Zero Waste โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ อาจารย์ ดร.อนงค์ หาญสกุล เจ้าหน้าที่ นิสิต และ น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา ตำแหน่ง Green University Ambassador 2018 ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่จับจ่ายใช้สอยภายในตลาดนัด SWU Walking Street ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

นิสิตและบุคลากร มศว ร่วมทำความสะอาดบริเวณถนนอโศกมนตรีภายใต้กิจกรรม The Clean Road

ส่วนพัฒนากายภาพ และส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “อโศกมนตรี : The Clean Road” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต บุคลากร มศว และบุคลากรหน่วยงานภาคเอกชนบริเวณถนนอโศกมนตรี รวมถึงเปิดให้โอกาสให้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนี้ เริ่มต้นทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน จนถึงปั๊มน้ำมันเชลล์ โดยในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวขอบคุณและกล่าวรายงานตามลำดับ

ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตคณะพลศึกษา คว้าตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 2018 SWU Green University Ambassador 2018

น.ส.ปานตะวัน บรรเทิง นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้าตำแหน่งทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสีเขียว 2018 SWU Green University Ambassador 2018 สาวสวยคนเก่งแถมมีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศวิสัยทัศน์และเจตนารมย์ที่ชัดเจน เพื่อต้องการมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพื่อก้าวสู่ 1 ใน 100 มหาลัยสีเขียวของโลก โดยจะเริ่มต้นจากตัวเองและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว เช่นการพกถุงผ้า งดใช้ถุงพลาสติก ต่อจากนั้นจะใช้ทุกเครื่องมือที่มี สื่อสารออกไปให้เพื่อนๆ พี่ๆ ร่วมมือร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

เปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) เพื่อลดขยะภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำปี 2561 เพื่อลดและงดใช้ภาชนะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมและเดินรณรงค์และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับประชาชนและบุคลากร มศว ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Copyright © 2018. All rights reserved.