บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากรจาก Blue Carbon Society

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “การจัดการขยะในองค์กร” โดยวิทยากร คุณคณิณ แก้วอินทร์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ จาก Blue Carbon Society องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สร้างแรงบันดาลใจเพื่อกระตุ้นจิตสำนึก สู่การปฏิบัติการในระดับนานาชาติด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการแยกขยะภายในองค์กร ซึ่งได้เล็งเห็นว่าการจัดการขยะในองค์กรสามารถลดขยะตั้งแต่ต้นทางได้ดี และยังสามารถสร้างมูลค่าให้กับองค์กรได้อีกด้วย โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวเปิดการอบรม และให้ความรู้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมในการเป็น Green University ของ มศว การอบรมในครั้งนี้ มีนิสิตจากคณะต่าง ๆ บุคลากรและแม่บ้านบริษัทเอเอ็นจี ที่ดูแลความสะอาดอาคารส่วนกลางเข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

Copyright © 2018. All rights reserved.