บริษัท ทานตะวันอุตาหกรรม จำกัด มอบหลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % จำนวน 176,000 เส้น จากบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัย ตามโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม เป็นการสนับสนุนนโยบายการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

จากนั้นได้ดำเนินการมอบผลิตภัณฑ์หลอดพลาสติกย่อยสลายตัวได้ 100 % ให้แก่ร้านค้าต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตามลำดับ