บรรยายเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความเท่าเทียมทางการศึกษา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ บรรยายหัวข้อ SDGs4 การศึกษาที่มีคุณภาพบทบาทของมหาวิทยาลัยกับความเท่าเทียมทางการศึกษา university roles in education equality วันที่ 26 กันยายน 2565 มหกรรม Sustainability Expo 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(QSNCC) กรุงเทพมหานคร
Scroll to top