โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับนิสิตใหม่ให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักกัน เกิดความรัก ความสามัคคีและมีความประทับใจในสถาบัน และเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้มีความสามารถในการปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะหรือจิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
3. กิจกรรมพิธีไหว้ครู
4. กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

Scroll to top