ชมบรรยากาศการประกวด SWU Green University Ambassador 2019

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดกิจกรรมการประกวด เพื่อคัดเลือก SWU Green University Ambassador 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมในค่ายเสริมสร่้างอัตลักษณ์นิสิต 62 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก